PIW w Radomsku RODO – Powiatowy Inspektorat Weterynarii – Radomsko
włącz ułatwienia dostępu
A
A
A
BIP
Zdjęcie Świnki
Zdjęcie Konie
Zdjęcie Krowa
Zdjęcie Krowa
Zdjęcie Owce
Zdjęcie Konie
Zdjęcie Jeleń
bg5
bg3
bg4
bg2
bg7
bg6
bg
godziny urzędowania
Zapraszamy pon., wt., czw., pt. 7:30 - 15:30, śr. 7:30 - 18:00
adres
97-500 Radomsko ul.Wilsona 21a
telefon
tel/fax: (044) 682 44 24
Afrykański pomór świń ASF
Afrykański pomór świń ASF

Formularz INTERWENCJA – do anonimowego zgłaszania przypadków nielegalnych i negatywnych praktyk i czynności w zakresie przemieszczania świń, mięsa wieprzowego i innych produktów pozyskanych od świń Informacja dla hodowców trzody chlewnej dotycząca afrykańskiego pomoru świń Zasady ochrony gospodarstwa przed afrykańskim pomorem świń Apel Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Głównego Lekarza Weterynarii do Rolników Zasady przemieszczania

Afrykański pomór świń ASF
Afrykański pomór świń ASF

Formularz INTERWENCJA – do anonimowego zgłaszania przypadków nielegalnych i negatywnych praktyk i czynności w zakresie przemieszczania świń, mięsa wieprzowego i innych produktów pozyskanych od świń Informacja dla hodowców trzody chlewnej dotycząca afrykańskiego pomoru świń Zasady ochrony gospodarstwa przed afrykańskim pomorem świń Apel Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Głównego Lekarza Weterynarii do Rolników Zasady przemieszczania


RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych
Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Radomsku 97-500 Radomsko ul. Wilsona 21a reprezentowanym przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.
 2. W sprawach związanych z danymi osobowymi prosimy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Panem Mirosławem Midor poprzez adres e-mail: iod@infosystem-projekt.pl lub korespondencyjnie na adres Administratora Danych Osobowych.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  a) Wypełnienia obowiązków prawnych oraz realizacji czynności urzędowych ciążących na Administratorze.
  b) Realizowania umów zawartych z kontrahentami.
  c) W pozostałych przypadkach na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 4. Podstawa prawna przetwarzania danych.
  a) Na podstawie obowiązujących przepisów weterynaryjnych.
  b) Zawartych umów art.6 ust. 1 lit. b RODO.
  c) Udzielonej zgody art.6 ust. 1 lit. a RODO.
  d) Wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze art.6 ust. 1 lit. c RODO.
 5. W związku z użytkowaniem systemu monitoringu wizyjnego przez Inspektorat informujemy, że przechowujemy zapis wizyjny w celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientom i Pracownikom oraz ochrony ich mienia, (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
  Zgromadzone dane osobowe w postaci Państwa wizerunku będą lub mogą być przekazane uprawnionym organom administracji państwowej. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu nadpisania nagrań monitoringu, nie dłużej jednak niż przez okres 30 dni od dnia zapisu nagrania.
 6. Pani/ Pana dane osobowe mogą być ujawnione:
  a) Pracownikom/współpracownikom Administratora Danych Osobowych upoważnionym do ich przetwarzania na polecenia Administratora.
  b) Uprawnionym organom publicznym.
  c) Podmiotom świadczącym usługi informatyczne i prawne.
  d) Podmiotom którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (w przypadku danych, które są udostępnione na podstawie Pana/Pani zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy niezbędny do realizacji celu w pkt. 3 klauzuli a po tym okresie mogą podlegać archiwizacji zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności na podstawie przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwej w zakresie ochrony danych osobowych instytucji nadzoru w razie przetwarzania Pani/Pan danych osobowych niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 10. Wobec Pani/Pana nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.
 11. Podanie danych osobowych jest:
  a) Obowiązkowe jeśli jest wymogiem ustawowym związanym z realizacją zadań Inspektoratu.
  b) Dobrowolne jeżeli odbywa się na podstawie Państwa zgody.