PIW w Radomsku Deklaracja dostępności – Powiatowy Inspektorat Weterynarii – Radomsko
włącz ułatwienia dostępu
A
A
A
BIP
Zdjęcie Świnki
Zdjęcie Konie
Zdjęcie Krowa
Zdjęcie Krowa
Zdjęcie Owce
Zdjęcie Konie
Zdjęcie Jeleń
bg5
bg3
bg4
bg2
bg7
bg6
bg
godziny urzędowania
Zapraszamy pon., wt., czw., pt. 7:30 - 15:30, śr. 7:30 - 18:00
adres
97-500 Radomsko ul.Wilsona 21a
telefon
tel/fax: (044) 682 44 24
Afrykański pomór świń ASF
Afrykański pomór świń ASF

Formularz INTERWENCJA – do anonimowego zgłaszania przypadków nielegalnych i negatywnych praktyk i czynności w zakresie przemieszczania świń, mięsa wieprzowego i innych produktów pozyskanych od świń Informacja dla hodowców trzody chlewnej dotycząca afrykańskiego pomoru świń Zasady ochrony gospodarstwa przed afrykańskim pomorem świń Apel Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Głównego Lekarza Weterynarii do Rolników Zasady przemieszczania

Afrykański pomór świń ASF
Afrykański pomór świń ASF

Formularz INTERWENCJA – do anonimowego zgłaszania przypadków nielegalnych i negatywnych praktyk i czynności w zakresie przemieszczania świń, mięsa wieprzowego i innych produktów pozyskanych od świń Informacja dla hodowców trzody chlewnej dotycząca afrykańskiego pomoru świń Zasady ochrony gospodarstwa przed afrykańskim pomorem świń Apel Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Głównego Lekarza Weterynarii do Rolników Zasady przemieszczania


Deklaracja dostępności

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Radomsku zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej  zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony: https://piwradomsko.pl

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

TREŚCI NIEDOSTĘPNE:

Niektóre załączniki są w formie skanów

Brak opisów alternatywnych do zdjęć

Brak alternatywnych opisów do filmów

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. 

Informacja dla użytkowników z niepełnosprawnościami

 • użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab,
 • nawigacja jest przyjazna dla osób niewidomych dzięki unikalnym tytułom podstron i porządkującej funkcji nagłówków,
 • w całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności – klawisz TAB,
 • kontrast tekstu do tła – dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących,
 • zastosowano przycisk AAA umożliwiający zmianę wielkości tekstu przy pomocy myszy.


Ułatwienia dostępu – zmiana rozmiaru strony.
 
Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony. Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:
 
Firefox, Chrome, Internet Explorer, Opera:

 • [CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok,
 • [CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Radomsku dołoży wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność strony Biuletynu Informacji Publicznej była na poziomie WCAG 2.0.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialnej jest Agata Kapuścińska, adres poczty elektronicznej:  radomsko.piw@wetgiw.gov.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 44 6824424. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Siedziba i godziny pracy Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Radomsku

Siedziba Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Radomsku mieści się pod adresem:
ul. Wilsona 21A, 97-500 Radomsko,

Urząd jest czynny:
w poniedziałek, wtorek, środę, czwartek, piątek w godzinach od 7.30 do 15.30

Petenci mogą kontaktować się z PIW w Radomsku osobiście, telefonicznie lub elektronicznie. Żeby załatwić sprawy w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Radomsku klienci mogą:

 1. osobiście, przynieść pismo do Biura Podawczego w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Radomsku, które mieści się w budynku PIW w Radomsku.
 2. napisać pismo i wysyłać je na adres:

  – Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Radomsku 97-500 Radomsko, ul. Wilsona 21A,
  – na adres poczty elektronicznej: radomsko.piw@wetgiw.gov.pl,
  – adres skrytki na ePUAP to: PIW_radomsko/skrytkaESP
 1. Zadzwonić pod numer telefonu 44 682 44 24, wysłać faks pod numer 44 682 44 24,

Dostosowanie budynku PIW w Radomsku do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnością.

Budynek jest częściowo dostosowany do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnością.

Dostępność architektoniczna oraz informacyjno-komunikacyjna.

1. STREFA WEJŚCIA

Do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Radomsku dojedziesz autobusem, samochodem.

Przed budynkiem  Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Radomsku  znajduje się parking. Osoby z niepełnosprawnościami narządów ruchu mają możliwość zaparkowania samochodu na miejscu parkingowym wyznaczonym za pomocą znaków poziomych przed bramą wjazdową. Z miejsca parkingowego jest bezpośredni wjazd na chodnik – brak krawężników. 

Drzwi wejściowe umożliwiają swobodny przejazd wózkiem inwalidzkim.


2. INFORMACJA O PRAWIE WSTĘPU Z PSEM ASYSTUJĄCYM I EWENTUALNYCH UZASADNIONYCH OGRANICZENIACH

Do budynku wejdziesz z psem asystującym. Warunkiem skorzystania z uprawnienia, jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.


3. OPIS DOSTĘPNOŚCI KORYTARZY, SCHODÓW I WIND

W budynku znajdują się schody prowadzące na I piętro – nie ma windy. Pomieszczenia biurowe znajdują się na parterze i piętrze. Drzwi wejściowe o szerokości 90 cm prowadzące do administracyjnej części budynku w ciągu dnia pozostają otwarte. Przemieszczania się nie utrudnia mała architektura oraz inne wyposażenie przestrzeni wewnętrznej (np. urządzenia biurowe, elementy dekoracyjne, stojaki z materiałami informacyjnymi).


4. POMIESZCZENIA I URZĄDZENIA HIGIENICZNO-SANITARNE

Na parterze znajduje się oznaczona toaleta.

5. INFORMACJE WEWNĘTRZNE I PLANY BUDYNKU

Oznaczone są drogi ewakuacyjne. Brak planów wizualnych i tablic tyflograficznych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

6. OBSŁUGA WNIOSKÓW I SKARG ZWIĄZANYCH Z DOSTĘPNOŚCIĄ

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/