PIW w Radomsku Regulamin – Powiatowy Inspektorat Weterynarii – Radomsko
włącz ułatwienia dostępu
A
A
A
BIP
Zdjęcie Świnki
Zdjęcie Konie
Zdjęcie Krowa
Zdjęcie Krowa
Zdjęcie Owce
Zdjęcie Konie
Zdjęcie Jeleń
bg5
bg3
bg4
bg2
bg7
bg6
bg
godziny urzędowania
Zapraszamy pon., wt., czw., pt. 7:30 - 15:30, śr. 7:30 - 18:00
adres
97-500 Radomsko ul.Wilsona 21a
telefon
tel/fax: (044) 682 44 24
Afrykański pomór świń ASF
Afrykański pomór świń ASF

Formularz INTERWENCJA – do anonimowego zgłaszania przypadków nielegalnych i negatywnych praktyk i czynności w zakresie przemieszczania świń, mięsa wieprzowego i innych produktów pozyskanych od świń Informacja dla hodowców trzody chlewnej dotycząca afrykańskiego pomoru świń Zasady ochrony gospodarstwa przed afrykańskim pomorem świń Apel Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Głównego Lekarza Weterynarii do Rolników Zasady przemieszczania

Afrykański pomór świń ASF
Afrykański pomór świń ASF

Formularz INTERWENCJA – do anonimowego zgłaszania przypadków nielegalnych i negatywnych praktyk i czynności w zakresie przemieszczania świń, mięsa wieprzowego i innych produktów pozyskanych od świń Informacja dla hodowców trzody chlewnej dotycząca afrykańskiego pomoru świń Zasady ochrony gospodarstwa przed afrykańskim pomorem świń Apel Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Głównego Lekarza Weterynarii do Rolników Zasady przemieszczania


Regulamin

Regulamin korzystania ze strony internetowej

Niniejszy Regulamin korzystania ze strony internetowej ma zastosowanie do wszystkich stron internetowych Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Radomsku (zwanych dalej poniżej łącznie „stroną internetową”).

1. Postanowienia ogólne

Strona internetowa jest obsługiwana przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Radomsku , 97-500 Radomsko ul.Wilsona 21a.

Strona internetowa Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Radomsku jest nieodpłatną usługą informacyjną, polegająca na dostarczeniu w sposób usystematyzowany informacji o aktualnej, zrealizowanej i planowanej  działalności, ofercie, organizacji i strukturze Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Radomsku, przy wykorzystaniu technologii www.

Z usługi strony internetowej korzystać może każdy, dysponujący odpowiednimi środkami do komunikacji internetowej.

Korzystanie ze strony internetowej jest równoważne z zawarciem umowy pomiędzy Użytkownikiem a Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w Radomsku na realizację powyżej opisanej usługi.

Korzystanie ze strony internetowej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Radomsku jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższym Regulaminem przed skorzystaniem z naszej strony internetowej.

Regulamin obowiązuje także w przypadku korzystania ze strony internetowej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Radomsku lub poszczególnych jej części za pośrednictwem innych stron internetowych, które zapewniają dostęp do strony Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Radomsku , w całości lub w części.

2. Prawa własności

Wszelkie prawa do znaków, prawa autorskie, prawa do baz danych oraz wszelkie inne prawa własności intelektualnej do treści strony internetowej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Radomsku (a także organizacja i układ tej strony) należą do Powiatowego Inspektoratowi Weterynarii w Radomsku lub do właścicieli licencji/znaków/treści, które udzieliły Powiatowemu Inspektoratu Weterynarii w Radomsku zgody na ich wykorzystanie. Zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie, korzystanie w jakiejkolwiek formie oraz powielanie, w całości lub w części, treści strony internetowej w celach komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody dyrekcji Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Radomsku .

3. Dozwolony sposób korzystania

Sposób korzystania z zawartości strony internetowej, w szczególności kopiowanie, rozpowszechnianie, powielanie, cytowanie, w jakikolwiek sposób, w jakiejkolwiek formie, w celu niekomercyjnym, jest dozwolone na zasadzie licencji, tj. z podaniem autora i źródła.

Ze strony internetowej można korzystać wyłącznie w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem oraz w wyżej opisanych, prawnie dozwolonych celach.

W szczególności korzystający wyraża zgodę na następujące warunki:

3.1. Nie wolno korzystać ze strony Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Radomsku w sposób naruszający prawa innych osób.

3.2. Nie wolno wykorzystywać urządzeń, mechanizmów, oprogramowania ani innych skryptów, które mogłyby zakłócać działanie strony Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Radomsku . Dotyczy to także przesyłania plików zainfekowanych wirusami.

3.3. Nie wolno podejmować działań, które bezzasadnie lub nadmiernie obciążałyby infrastrukturę strony internetowej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Radomsku .

3.4. Nie wolno blokować, nadpisywać ani modyfikować treści wygenerowanych przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Radomsku , ani zakłócać działania strony internetowej w żaden inny sposób.

3.5. Nie wolno powielać informacji znajdujących się na stronie internetowej w celach komercyjnych. W szczególności nie wolno kopiować, rozpowszechniać, wykorzystywać w inny sposób ani powielać treści pochodzących ze strony internetowej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Radomsku przy pomocy „robotów”, innych mechanicznych technik wyszukiwania ani innych mechanizmów automatycznych.

3.6. Nie wolno uzyskiwać, ani próbować uzyskać, nieuprawnionego dostępu do którejkolwiek z naszych sieci w jakikolwiek sposób.

4. Konsekwencje niewłaściwego korzystania ze strony internetowej

Bez uszczerbku dla innych naszych praw (niezależnie od tego, czy wynikają one z ustawy czy z innych przepisów), w przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu zastrzegamy sobie prawo do odmowy dostępu do strony internetowej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Radomsku .

5. Zmiany na stronie internetowej

Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania ulepszeń i zmian w zakresie informacji, usług, produktów oraz innych treści znajdujących się na stronie internetowej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Radomsku , w dowolnej chwili i bez zapowiedzi.

6. Wyłączenie odpowiedzialności

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Radomsku nie ponosi żadnej odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność ani jakość informacji dostarczanych przez osoby trzecie (np. współpracujących z nami partnerów, instytucje, organizacje etc.). Wyklucza się roszczenia wobec Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Radomsku z tytułu odpowiedzialności za szkody materialne lub niematerialne oraz spowodowane skorzystaniem lub nieskorzystaniem z podanych informacji, chyba że po stronie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Radomsku doszło do umyślnego działania lub rażącego zaniedbania.

7. Przechowywanie adresów IP

Gdy odwiedzasz stronę internetową Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Radomsku nasz serwer może automatycznie zapisać adres IP Twojego dostawcy Internetu, stronę, z której nastąpiło przejście na naszą stronę, strony odwiedzone przez Ciebie w naszym serwisie oraz datę i czas trwania wizyty. W przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu zastrzegamy sobie prawo wykorzystania zapisanego adresu IP przy dochodzeniu roszczeń na gruncie prawa cywilnego oraz w związku z dochodzeniem prowadzonym w sprawie karnej.

8. Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych jest jednym z priorytetów Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Radomsku . Szczegółowe informacje o sposobie ochrony danych osobowych zawarta jest w Polityce Prywatności.

9. Przerwy Techniczne

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Radomsku dołoży wszelkich starań, aby jakakolwiek transmisja danych za pomocą Internetu była bezpieczna. Zastrzegamy sobie możliwość wyłączenia dostępu do strony internetowej bez wcześniejszego uprzedzenia, w celu przeprowadzenia niezbędnych prac konserwacyjnych.

10. Postanowienia końcowe

Wszelkie uwagi, komentarze i pytania oraz informacje o naruszeniach przez Użytkowników postanowień niniejszego Regulaminu należy kierować poprzez e-mail podany w menu „Kontakt”.

W przypadku jakichkolwiek sporów mogących  wyniknąć z realizacji umów pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem  oraz wszelkie spory związane z wykonywaniem niniejszego Regulaminu rozstrzygać będzie sąd  powszechny, właściwy dla siedziby Administratora.

Niniejszy regulamin nie jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), a zawartość strony nie stanowi informacji handlowej, o której mowa w art. 9 przywołanej w niniejszym punkcie ustawy.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Radomsku   zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu będą zamieszczane na stronie piwradomsko.pl i wchodzą w życie z dniem ich publikacji.

Regulamin  wchodzi w życie z dniem 18 października 2021 r.